Înregistrarea declaraţiilor de căsătorie

iulie 10, 2017

Cum se declară căsătoria ?
Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitori soţi, în scris (pe formular tipizat), când cel puţin unul dintre viitori soţi are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare.

Cine se poate căsători ?
Virsta minima pentru casatorie este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea Directiei Generale de Asinta Sociala si Protectia Copilului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.
Este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv,(,,verii primari” ).
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie

Cazul căsătoriei dintre doi cetăţeni români

Acte necesare

 • actul de identitate original şi copie xerox,
 • certificatul de naştere în original şi în copie xerox; dacă posesorul certificatului are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, acesta va prezenta şi un extras de naştere de uz oficial, eliberat de Primăria care are în păstrare actul de naştere al viitorului soţ;
 • timbre fiscale în valoare totală de1 leu RON
 • certificatul medical prenupţial- valabil 14 zile de la data eliberării
 • aviz medical in cazul minorului cu varsta de minimum 16 ani
 • certificatul de deces al soţului ( dacă este cazul)
 • sentinţa de divorţ originală sau în copie xerox legalizată, cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă(dacă este cazul)
 • copii xerox după actele de identitate a doi martori, ( persoane cu vârsta peste 18 ani, care să fie prezente la data încheierii căsătoriei)
 • proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitori soţi este surdo-mut
 • încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie ( în situaţii justificate)
 • aprobarea preşedintelui Consiliului judeţean Satu Mare, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie
 • autorizarea Directiei pentru Protectia Copiluluia judetului in care isi are domiciliul minorul cu varsta de minimum 16 ani
 • incuviintarea scrisa a parintilor in cazul minorilor cu varsta de minimum 16 ani
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie;

Cazul căsătoriei când unul dintre soţi este cetăţean străin
Acte necesare

 • paşaportul sau alt document de călătorie valabil
 • certificatul de naştere în original apostilat sau supralegalizat conform Legi nr. 105/ 1992 + copie xerox şi traducerea în limba română- legalizată la un notariat public român
 • certificat medical prenupţial eliberat de un medic de familie
 • declaraţie pe propria răspundere că nu este căsătorit, legalizată şi tradusă în limba română la un notariat din România
 • certificat de capacitate matrimoniala eliberat de Primaria unde s-a inregistrat nasterea – apostilat sau supralegalizat in conformitate cu Legea nr. 105/ 1992
 • dovadă ( certificat de cutumă ), eliberată de Misiunea diplomatică sau Oficiul consular al ţării al cărei cetăţean este, cu sediul în România, din care să rezulte că încheind căsătoria în România, se respectă condiţiile de formă şi de fond prevăzute în legea sa naţională- tradusă în limba română şi legalizată;
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă apostilata sau supralegalizata conform Legi nr. 105/1992 ( dacă este cazul)+ copie xerox, tradusă în limba română şi legalizată la un notariat din România
 • certificatul de deces al soţului apostilat sau supralegalizat conform Legi nr. 105/ 1992( dacă este cazul)+copie xerox, tradus în limba română şi legalizat la un notariat din România
 • procesul-verbal încheiat împreună cu un interpret autorizat, în cazul în care străinul nu ştie limba română
 • timbre fiscale în valoare de 1 leu

 

Cazul cetăţenilor israelieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României
Aceştia vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente :

Acte necesare

 • Extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne apostilat conform conventiei de la Haga
 • Extras din evidenţele populaţiei, apostilat conform conventiei de la Haga , eliberat de Ministerul de Interne documentul va fi prezentat în original, la care se va anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii să fie recentă (maximum 3 luni de la emitere)
 • În cazul în care, în extras, la rubrica „stare civilă”, este trecut „divorţat” sau „văduv”, se vor prezenta, după caz,
 • hotărârea de divorţ apostilat conform conventiei de la Haga sau
 • certificatul de deces, în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a documentului, apostilat conform conventiei de la Haga
 • Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o altă căsătorie.

Last modified: iulie 10, 2017